گالری فرشهای زمرد
گالری فرشهای زمرد

گالری فرشهای زمرد

بخش های زیر مجموعه

320 شانه تراکم 960- 8 رنگ

320 شانه تراکم 960- 8 رنگ (8)

ابعاد
3x4 - 2.5x3.5 - 2x3 - D2x2 

B1.5x2.25 - B1x1.5 - D1x1 - 0.50x0.80-0.30x0.70-0.30x0.80-0.30x0.90 

0.50x0.85-0.50x1-0.70x0.30-0.80x0.30-0.80x0.40-0.80x1.20-0.90x0.30

1x1.5-1x2-1x3-1x4-1.20x0.20-120x1.80-D1.50x1.50-4x3- m0.80x0.80

ND1.20x2.25-m 0.50x1-1.50x2.25-B0.30x0.70-B0.30x0.80-B0.50x0.80

موارد بازدید شده...
320 شانه تراکم 960- 8 رنگ

320 شانه تراکم 960- 8 رنگ (11)

شاهسوند
ابعاد

0.5x0.8 - 1x1.5 - 1.5x2.25
B1x1.5 - 1.25x2- 2.5x3.5- 3x4 -
0.30x0.90 - 0.30x0.80 - 0.30x0.70-D1x1-D1.50x1.50-0.80x1.20 -D.80x.80

 

موارد بازدید شده...
320 شانه تراکم 1300- 8 رنگ

320 شانه تراکم 1300- 8 رنگ (40)

آبرنگ

ابعاد
0.5x0.8 - 1x1.5 - 1.5x2.25
B1x1.5 - B1.5x2.25 - D0.10x1 - D1.5x1.5 - D2x2
2x3 - 2.5x3.5 - 4x3

 

 

 

موارد بازدید شده...
320 شانه تراکم 1300- 8 رنگ

320 شانه تراکم 1300- 8 رنگ (38)

عروسکی
ابعاد

D1x1-D1.5x1.5- D2x2-B1x1.5
2x3-1.5x2.25-1x1.5-B1.5x2.25-
 B2x3

موارد بازدید شده...
500 شانه تراکم 1000-7 رنگ

500 شانه تراکم 1000-7 رنگ (0)

ابعاد
0.5x0.8 - 0.6x1.10 - 0.8x1.40 - 1x1.5
1x2 - 1x3 - 1x4 - 1.2x1.7 - 1.4x2 
1.5x2.25 - 1.5x2.33 - 1.6x2.35 - 2x3  2.5x3.5 - 3x4

موارد بازدید شده...
500 شانه تراکم 1000- 8 رنگ

500 شانه تراکم 1000- 8 رنگ (5)

ابعاد
0.5x1 - 0.5x0.8 - 1x1.5 - 1x2 - 1x3 - 1x4
1.5x2.25 - 2x3 - 2.5x3.5 - 3x4
B1x1.5 - B1.5x2.25 - D1x1 - D1.5x1.5
K50-K60-K70-K80-K90-K100-K120-K150

موارد بازدید شده...
700 شانه 8 رنگ

700 شانه 8 رنگ (7)

ابعاد
0.5x0.8 - 1x1.5 - 1x2 - 1x3 - 1x4
1.5x2.25 - 2x3 - 2.5x3.5 - 3x4
B1x1.5 - B1.5x2.25 - D1x1 - D1.5x1.5
K50-K60-K70-K80-K90-K100-K120-K150

 

موارد بازدید شده...
700 شانه تراکم 2550- 8 رنگ

700 شانه تراکم 2550- 8 رنگ (2)

دستباف گونه
ابعاد
0.5x0.8 - 2x3 - 2.5x3.5 - 3x4

 

موارد بازدید شده...

جستجوی پیشرفته