320 شانه تراکم 960- 8 رنگ
320 شانه تراکم 960- 8 رنگ

320 شانه تراکم 960- 8 رنگ

شاهسوند
ابعاد

0.5x0.8 - 1x1.5 - 1.5x2.25
B1x1.5 - 1.25x2- 2.5x3.5- 3x4 -
0.30x0.90 - 0.30x0.80 - 0.30x0.70-D1x1-D1.50x1.50-0.80x1.20 -D.80x.80

 

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, پیازی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, کرم, لاکی, پیازی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, پیازی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, پیازی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, پیازی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, پیازی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, پیازی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, پیازی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, پیازی, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي پروپيلن

جستجوی پیشرفته