500 شانه تراکم 1000-7 رنگ
500 شانه تراکم 1000-7 رنگ

500 شانه تراکم 1000-7 رنگ

ابعاد
0.5x0.8 - 0.6x1.10 - 0.8x1.40 - 1x1.5
1x2 - 1x3 - 1x4 - 1.2x1.7 - 1.4x2 
1.5x2.25 - 1.5x2.33 - 1.6x2.35 - 2x3  2.5x3.5 - 3x4

جستجوی پیشرفته