640 شانه تراکم 2000- 6 رنگ

640 شانه تراکم 2000- 6 رنگ

ابعاد
0.55x0.8 - 0.55x1 -1x0.60 - 1x1.5 - 1.2x2 - 1.25x2
1.48x2.27 - 1.90x2.90 -1.95x2.90 - 2.5x3 - 2.46x3.4
2.5x3.5

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی لاکی, پیازی, آبی
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی لاکی
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی مشکی
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, قهوه ای, قهوه ای - کرم, آبي زنگاري
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی لاکی, مشکی
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی کرم, لاکی, قهوه ای, مشکی, آبي زنگاري, نقر ه اي
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی کرم, لاکی, مشکی, نقر ه اي
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی مشکی
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی لاکی, مشکی, نقر ه اي, كرم نفر ه اي
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, کرم, لاکی, آبي زنگاري
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, آبي زنگاري
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, آبي زنگاري
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای
 • تعداد رنگ 6 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش