410 شانه تراکم 2550- 8 رنگ

410 شانه تراکم 2550- 8 رنگ

شنیل
ابعاد

 0.5x0.8 - 0.80x0.30 - 0.80x0.50
D1x1 - D1.5x1.5 - 1.20x2- 1.5x2.25 - 2x3- 2.5x3.5

 

 

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهو ه اي آبي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهوه ای, قهو ه اي آبي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهو ه اي آبي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهو ه اي پيازي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهو ه اي آبي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهوه ای, بژ
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهوه ای
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی بژ, قهو ه اي آبي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهو ه اي آبي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهو ه اي آبي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهو ه اي پيازي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهو ه اي آبي, قهو ه اي پيازي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهو ه اي آبي, قهو ه اي پيازي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی قهو ه اي آبي, قهو ه اي پيازي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهو ه اي آبي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی پیازی, آبی, قهوه ای
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس پلي استر