500 شانه تراکم 1400- 8 رنگ

500 شانه تراکم 1400- 8 رنگ

کریستینا
ابعاد

 0.5x0.8 - 0.8x0.5 - 0.8x1.20
0.8x1.5 - 1x1.5 - 1.20x1.70 - 1.5x2.20 - 2x2.90
2x3 - 2.5x3.5

 

 

 

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي, فيلي روشن
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي, فيلي تيره
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی صورتي, طلايي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي, طلايي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي, فيلي تيره
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي, طلايي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي, طلايي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي, طلايي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي, طلايي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي, طلايي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • تعداد رنگ ---
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, صورتي
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی آبی, قهوه ای, فيلي روشن
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك