700 شانه 8 رنگ

700 شانه 8 رنگ

ابعاد
0.5x0.8 - 1x1.5 - 1x2 - 1x3 - 1x4
1.5x2.25 - 2x3 - 2.5x3.5 - 3x4
B1x1.5 - B1.5x2.25 - D1x1 - D1.5x1.5
K50-K60-K70-K80-K90-K100-K120-K150

 

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی کرم, لاکی, گردویی
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی کرم, آبی
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای, لاکی, گردویی
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی کرم, آبی
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی سورمه ای
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

رنگ بندی فرش

اطلاعات تکمیلی در باره این فرش

 • رنگ بندی کرم
 • تعداد رنگ 8 رنگ
 • جنس اكريليك

رنگ بندی فرش